Disclaimer

  • © Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave op de website getoond mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
  • De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar websites van derden. Hier is niet direct zeggenschap over. Hiervoor is geen verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
  • De geldende wetgeving omtrent intellectuele-, industriële- en andere rechten van derden wordt gerespecteerd. Naar behoren heeft inspanning plaatsgevonden om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie. Indien u ondanks deze inspanningen meent bepaalde rechten te bezitten, dan kan dit kenbaar worden gemaakt.